@ Your Site Internet Solutions BV

Verkoopvoorwaarden

VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING AT YOUR SITE

1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Deze Voorwaarden voor Dienstverlening gaan uit van:

AT YOUR SITE BV (hierna: “AYS”)

Correspondentieadres
Demerstraat 10 - 3590 Diepenbeek
ON BE 0897.305.626

E-mail: [email protected]

De ontplooiing van de handelsactiviteiten van AYS gebeurt middels een heel aantal verschillende handelsbenamingen (o.m. @your site, Productfotografie, Ecommaz, ...).
Bestellingen/offertes/overeenkomsten worden steeds geacht met AYS te zijn aangegaan.

AYS is een Belgische onderneming die zich richt op het leveren van bepaalde diensten, waaronder, doch niet beperkt tot: maken en onderhouden van websites en webshops, computerconsultancy, productfotografie, ontwerpen en programmeren van software, hosting en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, software en hardware (hierna: de “Diensten”). AYS biedt haar Diensten aan ten aanzien van ondernemingen (B2B) en consumenten (B2C). Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Diensten van AYS afneemt, komt aldus in een contractuele relatie te staan met AYS.

Hierna vermelde begrippen dienen in deze Algemene Voorwaarden als volgt te worden verstaan:
“Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met AYS in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie, waaronder, doch niet beperkt tot Consumenten en Professionele Klanten.

Onze Voorwaarden voor Dienstverlening zijn automatisch van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en rechtsbetrekking met onze Klanten. Iedere Klant wordt geacht onze Voorwaarden voor Dienstverlening zoals hierna vermeld te kennen en te aanvaarden.

De Voorwaarden voor Dienstverlening van AYS hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden zoals gesteld door de Klant. Van deze Voorwaarden voor Dienstverlening kan evenwel uitzonderlijk worden afgeweken, voor zover AYS hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk instemt. In dergelijk geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden voor Dienstverlening onverkort van kracht.

AYS behoudt zich het recht voor om eenzijdig haar Voorwaarden voor Dienstverlening te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Klant de wijzigingen van de Voorwaarden voor Dienstverlening niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

De Voorwaarden voor Dienstverlening van AYS kan men consulteren in het Nederlands en op aanvraag in het Frans en Engels. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 Algemeen

Iedere overeenkomst tussen AYS en haar Klanten betreft steeds een aannemingsovereenkomst waarbij AYS als zelfstandige onderneming voor eigen rekening en risico prestaties levert ten aanzien van de Klant. In geen geval hebben de Klant en AYS de intentie om ter zake een arbeidsovereenkomst te sluiten.

2.2 Opdrachten op maat: voorafgaande offerte

In geval van een opdracht op maat (IT-consultancy, web development, mobile app development, etc.) stelt AYS ten aanzien van haar Klanten steeds een offerte op, tenzij de Klant er mee akkoord gaat dat AYS de opdracht in regie realiseert, overeenkomstig haar geldende uurtarief. Elke offerte van AYS is slechts geldig voor een termijn van zestig (60) dagen. Bovendien geldt voor elke offerte dat zij slechts geldig is voor opdrachten die binnen de negen (9) maanden volgende op de vervaldatum van de offerte dienen te worden uitgevoerd.

Er komt een overeenkomst tot stand tussen AYS en de Klant van zodra deze laatste een voorstel/offerte aanvaardt. Afspraken met het personeel van AYS zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk en door de daartoe bevoegde personen voor AYS zijn bevestigd.

AYS verklaart uitdrukkelijk dat haar offertes steeds vrijblijvend zijn. Dit houdt concreet in dat AYS zich het recht behoudt om haar offertes ook na aanvaarding door de Klant te herroepen. AYS kan een aanvaarde offerte evenwel enkel herroepen door middel van een aangetekend schrijven en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanvaarding door de Klant. Dit neemt uiteraard niet weg dat AYS een uitgestuurde offerte, die nog niet aanvaard is door de Klant, steeds door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de Klant via e-mail kan intrekken.

De Klant kan ook steeds zelf een verzoek richten aan AYS om een voorstel of ontwerp te leveren. De Klant dient hierbij de nodige productie-elementen (modellen, digitale bestanden…) aan AYS te bezorgen. Indien AYS deze opdracht schriftelijk aanvaardt, komt hiermee eveneens een overeenkomst tot stand.

Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een weboplossing is een voorschot van 30% van het totaalbedrag verschuldigd. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. De weboplossing wordt indien AYS dit wenst slechts online gebracht na vereffening van het verschuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief. AYS kan in de toekomst het uurtarief éénzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken.

Voor verdere voorwaarden omtrent opdrachten op maat verwijzen wij de Klant graag door naar de specifieke voorwaarden die in de offerte en de daaropvolgende overeenkomst worden vermeld.

2.3 Domeinnaamregistratie, hosting en cloud services

De Klant kan via AYS intekenen op verschillende periodiek hernieuwbare overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot: domeinnaamregistratie, hosting, onderhoudscontracten en cloud services. De Klant die overgaat tot de aanvaarding van de prijs voor een welbepaalde dienst, zoals medegedeeld door AYS, geeft hiermee te kennen een dienstverleningsovereenkomst te willen sluiten met AYS.

Met betrekking tot domeinnaamregistratie geldt evenwel het volgende: de registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de Klant en de bevoegde instantie waarin AYS slechts een verbindende rol vervult. De registratie van een domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de Klant. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht leidt tot het verlies van de domeinnaam.

AYS behoudt zich het recht voor de hosting voorwaarden ten allen tijde te herzien.

3. SPECIFIEKE BEPALINGEN AANGAANDE UITVOERING DIENSTVERLENING, serviceCONTRACTEN, DOMEINNAAMREGISTRATIE, HOSTING EN CLOUD SERVICES

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Klant. Indien AYS dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

De Klant is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van AYS tijdig te beantwoorden. De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan AYS worden ten laste gelegd. In dit geval kan AYS ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

De door AYS aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt AYS geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt AYS geenszins verzuim en heeft de Klant geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

AYS heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. AYS verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Hoewel AYS is belast met het redelijk geachte onderhoud en de back‐up van de gegevens van de Klant, is AYS niet verantwoordelijk voor de bestanden van de Klant die zich op zijn systemen bevinden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de back‐up van de eigen gegevens om zich te beveiligen tegen eventueel gegevensverlies.

3.1 Duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen bij de bestelling of opdracht worden de periodieke hernieuwbare overeenkomsten zoals bijv. webhosting, domeinnaamregistratie, cloud services, onderhoudsservice etc. aangegaan voor een termijn van één (1) jaar. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen ten minste één (1) maand voor de afloop van de termijn een schriftelijke kennisgeving verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke dienstverleningsovereenkomst niet te verlengen.

Indien de Klant in strijd handelt met deze Voorwaarden voor Dienstverlening, en in het bijzonder met de betalingsplicht, heeft AYS het recht de uitvoering van enige prestaties langs haar kant te schorsen, ofwel om de dienstverleningsovereenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden. In alle geval behoudt AYS al haar rechten op schadevergoeding.

AYS kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling, schuldenregeling, edm. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

In geval van hosting kan de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst de verwijdering van de geleverde virtuele ruimte impliceren. Een gebrekkige beschikbaarheid en/of integriteit van de gehoste gegevens ten gevolge van dergelijke verwijdering kan de aansprakelijkheid van AYS geenszins in het gedrang brengen. Naar aanloop van de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst is het aan de Klant om alle nodige maatregelen te nemen die hem de continuïteit van zijn inhoud kunnen garanderen. De Klant beseft en aanvaardt dat AYS de beschikbaarheid van zijn inhoud niet meer kan garanderen na beëindiging.

3.2 Welke garanties biedt AYS bij hosting en cloud services?

AYS neemt alle technische en niet-technische, organisatorische en juridische maatregelen die nodig zijn om een ongestoorde dienstverlening te garanderen.

Alle maatregelen die nodig zijn voor een optimale bereikbaarheid worden genomen waaronder;
(1) een spoedige verhelping van storingen;
(2) een constante monitoring van de computersystemen en servers die in handen zijn van AYS;
(3) alle nodige maatregelen met betrekking tot technische aspecten en beveiliging;
(4) op geregelde basis back-ups nemen; en
(5) gebruikersondersteuning bij technische vragen of problemen tijdens en buiten de kantooruren.

AYS handelt in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector. Ondanks onze inspanningen kunnen wij geen absolute garanties geven met betrekking tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking en dito toegang. De verbintenissen uit hosting en cloud services worden beschouwd als een inspanningsverbintenissen.

3.3 Verantwoordelijkheden van de Klant bij hosting en domeinnaamregistratie

De Klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat door hem of zijn medewerkers gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant moet AYS inlichten in geval van (vermoeden van) een schending van het vertrouwelijk karakter.

De uitvoering van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

AYS neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor de content of inhoud, geplaatst door de Klant op de serverlocatie. Klant is geheel en persoonlijk verantwoordelijk voor alle inhoud, en de daaruit voortvloeiende rechten en/of aanspraken. De Klant is verplicht AYS te vrijwaren van alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) dan moet de Klant zich verder ook onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de Klant informeren omtrent het overmatige gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, kunnen wij de Klant verplichten over te schakelen op een aangepast diensten- en kostenniveau. Dit is het geval indien de behoeften van de Klant gewijzigd zijn. AYS heeft het recht om haar verplichtingen ten aanzien van de Klant op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.


AYS behoudt zich het recht voor kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, ook na de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst te corrigeren. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten door de Klant binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde tarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien.

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand van het starten van de dienstverlening.

3.4. Levertermijnen

AYS doet er alles aan om afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. Afwijkingen op deze levertermijnen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

In de meeste gevallen moet de klant materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de weboplossing. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan AYS digitaal worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door AYS. Indien materiaal ontbreekt, dat door de klant dient te worden aangeleverd, 3 maanden na de ondertekening van de bestelling van de weboplossing, wordt de weboplossing als gereed beschouwd. Op dat ogenblik begint ook de hosting te lopen en wordt deze dus ook gefactureerd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele bugs die binnen de 60 dagen na oplevering – dit is het moment dat de weboplossing online gaat ‐ worden gerapporteerd worden kosteloos hersteld indien deze door AYS als werkelijke bugs worden erkend. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief.

3.5 Facturatie

Onze facturen zijn te betalen binnen twintig (20) kalenderdagen vanaf factuurdatum.
De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per e-mail.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet worden aangerekend. In geval van Professionele Klanten betreft dit de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd, zal de Klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €150. Dit doet geen afbreuk aan het recht van AYS om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

Als de Klant niet akkoord gaat met de ontvangen factuur dient deze de factuur spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.

Een protest heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Het gebrek aan een geschreven protest van een factuur binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten.

In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes steeds eigendom blijven van AYS of de rechtmatige derde eigenaar en zal enkel een gebruiksrecht worden verleend aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle know‐how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door AYS blijven steeds toebehoren aan AYS of de derde rechtmatige eigenaar.

Bij overschrijding van de toegestane hoeveelheid dataverkeer (zie omschrijving hostingpakket) kan periodiek, achteraf een kostendekkend bedrag in rekening worden gebracht. Niet verbruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand.

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De facturatieprijs zal in overleg herberekend worden indien zich in deze verstrekte gegevens gedurende het productieproces relevante wijzigingen hebben voorgedaan. Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens zullen deze wijzigingen een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. Tevens zal een verhoging van de in de overeenkomst overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan AYS.

De prijzen vermeld op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds exclusief BTW. Logistieke en andere benodigdheden, zoals hardware zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld.

Prijzen van opdrachten blijven 6 maanden na bevestiging van de opdracht door de Klant geldig. Nadien heeft AYS eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn. Deze aanpassingen zullen desgevallend gebeuren op basis van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig volgende formule: 

Basisofferteprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer.

Het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaand aan de offertedatum.

Indien vóór de opleverdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

De laattijdige, onvolledige of niet‐betaling van één vervallen factuur maakt alle niet‐vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door AYS door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van AYS om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft AYS onder meer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft AYS het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

De door de Klant verrichte betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen. 

Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement of de dienst, tenzij anders overeengekomen in een contract. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand tenzij anders overeengekomen.

3.6 Klachten omtrent de Diensten

Iedere klacht betreffende de Diensten, van welke aard ook, moet gegrond en behoorlijk gemotiveerd binnen de zeven (7) werkdagen na verzendingsdatum van de factuur aangetekend verstuurd worden. Eventuele klachten betreffende de Diensten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Klant kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op de door AYS geleverde Diensten. Door de levering worden in geen geval intellectuele eigendommen overgedragen. Ieder door AYS ontwikkelde programma- of broncode omvat de business intelligence van AYS en blijft eigendom van AYS. Zij valt onder de bescherming van de auteursrechten. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van de Klant houdt niet in dat het intellectueel eigendom overgaat op de Klant.

Alle materialen die AYS ontwikkelt en/of ter beschikking stelt bij de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De term ‘materialen’ moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en omvat onder andere software, concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures, technische knowhow, handleidingen, rapporten, notities en aantekeningen. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan AYS, onze medewerkers en licentiegevers.

Als Klant verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave, dat in overeenstemming is met de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen.

Deze rechten worden op een niet-exclusieve basis toegekend aan de Klant en zijn eveneens niet-overdraagbaar, behoudens uitdrukkelijke afwijkingen. Het is de Klant met andere woorden niet toegestaan de Diensten van AYS aan derden te lenen, verhuren, leasen, verkopen of anders ter beschikking te stellen, tenzij dit schriftelijk tussen de Klant en AYS overeengekomen is. AYS behoudt zich het recht voor de dienstverleningsovereenkomst met de Klant zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval van een inbreuk op deze verbodsbepaling. In alle geval behoudt AYS al haar rechten op schadevergoeding.

Ieder ongeautoriseerd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van CODIOUS zal aanleiding geven tot een facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De door AYS verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

AYS is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van AYS zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

AYS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Klant dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Klant, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Klant; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Klant door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Klant; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website verwijst;…

AYS stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Weboplossing 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan AYS echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt AYS alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van AYS.

De Klant verbindt zich ertoe AYS te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van AYS door de Klant,…

Enkel bewezen fouten in de uitvoering van de Diensten kunnen de aansprakelijkheid van AYS met zich meebrengen. AYS zal ten opzichte van de Klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de verplichtingen uit de met de AYS gesloten dienstverleningsovereenkomsten, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van AYS volgens of in verband met een met AYS gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de Klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) voor de Diensten over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Verder is AYS in geen geval aansprakelijk voor schade in verband met of volgend uit:
– Fouten door nalatigheid, gebrek aan kennis, verkeerd gebruik of nalaten door de Klant om de instructies van AYS op te volgen;
– Elke inbreuk op de plichten van de Klant op basis van deze Overeenkomst;
– De aanwezigheid van virussen op het systeem of via het internet of aangeleverde data of software;
– Elke vorm van ‘hacking’ van het systeem van AYS.

Voor de Diensten waarvoor wij enkel als tussenpersoon opereren (zoals domeinnaamregistratie) dragen wij geen enkele aansprakelijkheid. Dergelijke Diensten vallen qua aansprakelijkheid uitsluitend ten laste van de uitvoerder, die ons vrijwaring verschuldigd is ten aanzien van aanspraken van de Klant en van derden.

Geen enkele vrijwaring zal worden verleend voor schade die veroorzaakt werd door overmacht, toeval, een onoverwinnelijke onwetendheid of door de beperkingen die volgen uit de stand van de wetenschap en techniek op het ogenblik van de dienstverlening. Voor de toepassing van dit artikel worden fouten van derden beschouwd als overmacht.

In geval van overmacht kan AYS ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief en van rechtswege ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van AYS die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar AYS redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock‐outs, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, niet verschijnen van de helft van de noodzakelijke werknemers, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…
AYS zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt AYS ontslagen van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

AYS besteedt de grootste zorg aan de informatie zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en de kwantiteit van gegeven informatie en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Klant lijdt ten gevolge van gegeven informatie. Het betreft een middelenverbintenis van AYS waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden.

6. PRIVACY

AYS verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Klant die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

AYS verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient AYS beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Kant waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Klant. De Klant zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Klant ten aanzien van haar Opdrachtgevers.

AYS verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval AYS vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Klant hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van AYS en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Klant, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door AYS behalve deze persoonsgegevens die AYS dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

De Klant erkent en aanvaardt dat AYS servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Klant en de Klant stemt hiermee uitdrukkelijk in. AYS verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

AYS is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy;

AYS heeft steeds het recht de bedrijfsnaam en het logo van de Klant of de geleverde prestatie voor de Klant als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Iedere Klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren, wijzigen en zelfs laten verwijderen door een schrijven te richten tot [email protected] .

7. DIVERSE BEPALINGEN

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met AYS voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van AYS.

De nietigheid of ongeldigheid van (een deel van) een bepaling in deze Voorwaarden voor Dienstverlening heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan. AYS heeft het recht deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een gelijkaardig doel.

Het feit dat AYS een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

Het gebruik van (onder)titels in de Voorwaarden voor Dienstverlening heeft een louter illustratieve waarde.

8. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Voorwaarden voor Dienstverlening worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Voorwaarden voor Dienstverlening zal AYS alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt.