@ Your Site Internet Solutions BVBA

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 : Al onze overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene Verkoopvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Artikel 2: Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement tenzij anders overeengekomen in een contract. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand tenzij anders overeengekomen in een contract. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 3, 6 en 7.

Artikel 3 : @ Your Site Internet Solutions BVBA heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aan- vulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

Artikel 4 : Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 20 dagen. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde lasten. Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt een moratoire interest aangerekend à 12% per jaar vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt zonder dat dit een beletsel vormt voor de gelding van artikel 1244 BW. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling van open- staande facturen ten volle geschied is. De klant dient in ieder geval alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.

Artikel 5 : Klachten mbt de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product of dienst in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

Artikel 6 : Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijk niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten of de uitvoering van een order te weigeren en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 7 : Wanneer @Your Site niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 8 : De door @Your Site verstrekte levertermijnen zijn ter inlichting en niet bindend. Afwijkingen op deze levertermijnen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 : In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes steeds eigendom blijven van @ Your Site Internet Solutions BVBA of de rechtmatige derde eigenaar en zal enkel een gebruiksrecht worden verleend aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle know-how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door @ Your Site Internet Solutions BVBA blijven steeds toebehoren aan @ Your Site Internet Solutions BVBA of de derde rechtmatige eigenaar.

Artikel 10 : De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. @ Your Site Internet Solutions BVBA is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. @ Your Site Internet Solutions BVBA zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.

Artikel 11 : Hoewel @ Your Site Internet Solutions BVBA is belast met het redelijk geachte onderhoud en de back-up van de gegevens van de Klant, is @ Your Site Internet Solutions BVBA niet verantwoordelijk voor de bestanden van de Klant die zich op zijn systemen bevinden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de back-up van de eigen gegevens om zich te beveiligen tegen eventueel gegevensverlies.

Artikel 12 : De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren noch de huur overdragen tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van @ Your Site Internet Solutions BVBA.

Artikel 13 : Bij overschrijding van de toegestane hoeveelheid dataverkeer kan maandelijks, achteraf € 1 per GB in rekening worden gebracht. Niet verbruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand.

Artikel 14 : @ Your Site Internet Solutions BVBA heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. @ Your Site Internet Solutions BVBA verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

Artikel 15 : Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een website is een voorschot van 30% van het totaalbedrag verschuldigd. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. De website wordt slechts online gebracht na vereffening van het verschuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. @ Your Site Internet Solutions BVBA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden voor de bouw van de website te laten uitvoeren door derden in onderaanneming. De leverancier is niet aansprakelijk voor de grafische en tekstuele inhoud van de website van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele copyright-inbreuken op de website van de klant. De leverancier behoudt zich het recht voor om websites met racistische of illegale inhoud of indien de bevoegde instanties daarom verzoeken, te verwijderen. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief. @ Your Site Internet Solutions BVBA kan in de toekomst het uurtarief éénzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken.

Artikel 16: @ Your Site Internet Solutions BVBA doet er alles aan afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. In de meeste gevallen moet de klant ons ook materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de website. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan @ Your Site Internet Solutions BVBA worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door @ Your Site Internet Solutions BVBA. Indien materiaal ontbreekt, dat door de koper dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de bestelling van de website wordt de website als af beschouwd. Op dat ogenblik begint ook de hosting te lopen en wordt deze dus ook gefactureerd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele bugs die binnen de 60 dagen na oplevering – dit is het moment dat de website online gaat - worden gerapporteerd worden kosteloos hersteld indien deze door @ Your Site Internet Solutions BVBA als werkelijke bugs worden erkend. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief.

Artikel 17: Het feit dat @ Your Site Internet Solutions BVBA een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen. De overeenkomst of de door @ Your Site Internet Solutions BVBA verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door @ Your Site Internet Solutions BVBA. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Artikel 18 : Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Tongeren tenzij @ Your Site Internet Solutions BVBA er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant. Het Belgische recht is toepasselijk.

Artikel 19: Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

Artikel 20: @ Your Site Internet Solutions BVBA behoudt zich het recht voor de hosting voorwaarden ten allen tijde te herzien.