Privacy statement

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en wordt ook wel eens de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd. Deze verordening gaat over het beheer, de beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens van alle burgers en zal op 25 mei 2018 in werking treden.

ATYOURSITE. was reeds voorbereid en GDPR-proof!

We doen er alles aan om ook onze klanten en partners bewust te maken van de veranderende context en communiceren in alle transparantie of, hoe en welke gegevens we opvragen en desgevallend bewaren, alsook hoelang en waarom we dit doen.

Mocht u als klant of partner specifieke vragen hebben over uw data, aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

ATYOURSITE. engageert zich geen data te vragen of te bewaren die we niet (meer) nodig hebben voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden. In de huidige Privacywet staat reeds dat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens steeds vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig moet gegeven worden. Deze constructie zal niet wijzigen, maar de GDPR voegt wel nog een aantal extra vereisten toe. Zo zal je volgens de GDPR toestemming moeten geven via een verklaring of via een duidelijke actieve handeling. Een rechtmatige toestemming kan dit niet meer worden afgeleid uit een vooraf aangevinkt vakje of uit het gegeven dat de betrokkene niet geprotesteerd heeft. ATYOURSITE. informeert u graag over de nodige intelligente toestemmingsmechanismen zoals opt-in boxen of een privacy beheerderspaneel aan de hand waarvan betrokkenen een duidelijk overzicht hebben op de wijze waarop hun persoonlijke gegevens verwerkt worden. Het verkrijgen van de toestemming moet steeds voldoen aan volgende voorwaarden: Vrij gegeven: Er moet een verhouding bestaan tussen de betrokkene en de organisatie die zijn gegevens verwerkt. Specifiek: Toestemming moet steeds gegeven worden voor een specifieke verwerking. Geïnformeerd: Er moet aangetoond kunnen worden dat de persoon in kwestie zich volledig bewust is van het gegeven dat hij zijn toestemming geeft. Ondubbelzinnig: Hoewel toestemming reeds ondubbelzinnig moest zijn binnen de huidige Privacywet, verduidelijkt de GDPR dat ondubbelzinnige toestemming blijkt uit een verklaring of duidelijke actieve handeling. Het recht om toestemming in te trekken: Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming in te trekken en dit moet bovendien op een zeer eenvoudige manier kunnen gebeuren.

Wat met in het verleden verzamelde gegevens?

Voldoet de reeds verkregen toestemming al aan de nieuwe standaarden van de GDPR? Dan kan je deze persoonsgegevens blijven gebruiken. Heb je toestemming verkregen via een vooraf aangevinkte box? Dan zal de toestemming opnieuw verkregen moeten worden, bijvoorbeeld middels een reactiveringscampagne per e-mail. Naast het verkrijgen van de rechtmatige toestemming is ook de registratie ervan essentieel. Het verkrijgen van deze toestemming moet immers controleerbaar zijn. Je moet dus te allen tijde kunnen bewijzen dat je, voor elk persoonlijk gegeven dat je verwerkt, op een correcte manier toestemming hebt gekregen om het te verzamelen.

Er geldt verder ook een duidelijke meldplicht!

Wil je als bedrijf GDPR-proof zijn? Dan moet je binnen de 72 uur na een datalek met gevaar voor de persoonsgegevens een melding sturen.

Bij vragen of opmerkingen in verband met GDPR kan u steeds onze Data Protection Officer contacteren. In het ATYOURSITE. dataregister onderhouden we de documentatieplicht van verkregen persoonsgebonden gegevens, rekening houdend met de relevante onderdelen:

  • Welke persoonsgegevens worden bijgehouden
  • Waarom worden deze persoonsgegevens bijgehouden
  • Waar worden deze persoonsgegevens bijgehouden
  • Hoelang worden deze persoonsgegevens bijgehouden

 

Na de GDPR zal ‘Privacy By Design’ de nieuwe standaard worden tijdens de ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten. Zo zal er in een vroegtijdig stadium al aandacht besteed worden aan privacyverhogende maatregelen.

Privacy statement!

ATYOURSITE. verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent ATYOURSITE. en de dienstverlening van ATYOURSITE.. Desgevallend worden deze gegevens eveneens gebruikt om u de publicaties van ATYOURSITE. te bezorgen die verband houden met de diensten waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. ATYOURSITE. heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. U heeft steeds het recht ATYOURSITE. te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. ATYOURSITE. verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. De verantwoordelijke voor de verwerking is Roger Weyns. De website van ATYOURSITE. kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan ATYOURSITE. de behoorlijke werking van de website niet garanderen.